SUBJECT PRONOUNS + VERB TO BE

 • GRAMMAR: Subject pronouns

 

 1. I /ai/
 2. You /ju:/
 3. He /hi:/
 4. She /shi:/
 5. It /it/
 6. We /wi:/
 7. They /thei/

 

 • Verb to be: (Am, are or is)

 

 1. Am /aem/
 2. Are /ar/
 3. Is /iz/

 

 • Affirmative (+): Subject pronouns + Verb to be

 

 1. I am (I’m)
 2. You are (You’re)
 3. He is (He’s)
 4. She is (She’s)
 5. It is (It’s)
 6. We are (We’re)
 7. They are (They’re)

 

 • Negative (-): Subject prounoun + Verb to be + NOT

 

 1. I am not (I’m not)
 2. You are not (You aren’t)
 3. He is not (He isn’t)
 4. She is not (She isn’t)
 5. It is not (It isn’t)
 6. We are not (We aren’t)
 7. They are not (They aren’t)

 

 • YES / NO Question (?): Verb to be + Subject prounouns + ? (question mark)

 

 1. Am i?
 2. Are you?
 3. Is he?
 4. Is she?
 5. Is it?
 6. Are we?
 7. Are they?

 

 • Short answers:

 

 1. (+) Yes, I am / (-) No, I’m not
 2. (+) Yes, you are / (-) No, you aren’t
 3. (+) Yes, he is / (-) No, he isn’t
 4. (+) Yes, she is / (-) No, he isn’t
 5. (+) Yes, it is / (-) No, it isn’t
 6. (+) Yes, we are / (-) No, we aren’t
 7. (+) Yes, they are / (-) No, they aren’t