JOBS

 • Vocabulary: Jobs

 

 1. Teacher /’ti:tcher/
 2. Doctor /’dokter/
 3. Nurse /nors/
 4. Pilot /’pailot/
 5. Singer /’singer/
 6. Cook /kuk/
 7. Builder /’bilder/
 8. Dentist /’dentist/
 9. Model /’madl/
 10. Farmer /’farmer/
 11. Journalist /’jo:rnlist/
 12. Fire fighter /’fair,faiter/
 13. Vet /vet/
 14. Scientist /’saientist/
 15. Actor /’aktor/ – male
 16. Actress /’aktris/ – female
 17. Professor /pro’fesar/
 18. Waiter /’weiter/ – male
 19. Waitress /’weitris/ – female
 20. Racing driver /’reisin,draiver/
 21. Electrician /ilek’triSHan/
 22. Mechanic /me’kanik/
 23. Photographer /fo’tagrafer/
 24. Window cleaner /’windou,klener/
 25. Tennis player /’tenis,pleier/
 26. Police officer /pu’lis,oficer/
 27. Swimmer /swimer/
 28. Dancer /’danser/
 29. Ballet dancer /’baelei ‘danser/
 30. Volleyball player /’vale,bol ‘pleier/
 31. Surfer /surfer/
 32. Referee /refe’ri:/
 33. Footballer /’fu:t,boler/
 34. Judo player /’ju:do,pleier/
 35. Writer /’riter/
 36. Blogger /bloger/
 37. Skateboarder /’skat,border/
 38. Runner /’raner/
 39. Cyclist /’saiklist/
 40. Badminton player /’badmintn,pleier/
 41. Gysmnast /’jimnist/
 42. Hairdresser /’her,dreser/
 43. Civil servant /’sivel,servant/
 44. Engineer /enje’nier/
 45. Baker /’beiker/

IRREGULAR VERBS: (D)

 • Irregular verbs: Letter D

 

Present                      Past simple                     Past participle (p.p)

Do /du:/                      – Did /did/                           – Done /don/

Drive /draiv/               – Drove /drouv/                   – Driven /’drivn/

Drink /drink/               – Drank /draenk/                 – Drunk /drunk/